Regulamin przekazywania darowizn online poprzez serwis TPAY

 1. Strona internetowa https://www.koszalin-duch.pl/ jest prowadzona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Ducha Świętego w Koszalinie (zwaną dalej Parafią) z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Staszica 38.  NIP: 6690504140
 2. Niniejszy dokument określa warunki przekazywania darowizn online poprzez serwis TPAY. Tpay jest produktem spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Święty Marcin 73/6, zwanej dalej KIP S.A.
 3. Serwis TPAY umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na cele kultu religijnego oraz bieżące funkcjonowanie parafii.
 4. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwani dalej darczyńcą.
 5. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Parafia nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu TPAY
 6. Przekierowanie do serwisu TPAY następuje poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku z kwotą umieszczonego na stronie Parafii https://www.koszalin-duch.pl/darowizna/.
  Wpłat darowizn online można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:
  • przelew elektroniczny – przelewy obsługiwane przez KIP S.A.;
  • BLIK – szybka płatność online
 7. Wpłaty darowizn online dokonywane za pomocą płatności TPAY nie podlegają zwrotom.
 8. Parafia zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych w procesie przekazywania darowizn online jest Parafia. Administratorem danych uzyskanych w ramach usługi płatności online jest KIP S.A.
 9. Parafia zapewnia, iż dane osobowe darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny. Korzystanie z płatności online jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji tej płatności.
 10. Darczyńca w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 11. Parafia nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych o darczyńcach i dokonanych przez nich wpłat darowizn bez ich wiedzy i zgody.
 12. Użytkownik serwisu TPAY może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje dotyczące Usługi Płatności TPAY można składać w formie:
  • Pisemnej w rozumieniu art.3 pkt. 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 z późn. zm.)
  • Ustnej telefonicznie na numer: 61 66 82 778 albo osobiście do protokołu podczas wizyty w siedzibie KIP S.A.
  • Elektronicznie za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://tpay.com/
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.